Halachic Times in Chernivtsi

Thursday, י״ח שבט ה׳תשפ״ג (09/02/2023)
Sunrise
7:34
Zman Krias Shema (m"a)
9:15
Zman Krias Shema
10:00
Sof Zman Tefillah (gr"a)
10:52
Midday (Chatzot)
12:30
Minchah Gedolah
13:00
Sunset
17:28
Nightfall (Tzeit Hakochavim)
18:03
Upcoming Shabbat Times (Parsha Yitro 11/02/2023)
Shabbat begins
17:11
Shabbat ends
18:19