Traveler Information in Chernivtsi

Traveler information

Time in Chernivtsi 22:32
Coin Ukraine Hryvnia ₴
Time in Chernivtsi 22:32
Coin Ukraine Hryvnia ₴
Shabbat times
Parsha Vayeshev (Shabbat Hanukkah)
(08-09/12/2023)
Shabbat begins
16:04
Shabbat ends
17:15

Shabbat in Chernivtsi

There is no Eruv in the city Chernivtsi